ซื้อ-ขาย แลกเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์มือสอง เน้นบริการหลังการขาย รับประกันความพอใจ !! เปิดบริการทุกวัน ไม่มีวันหยุด 10.00 - 21.00 น. โทร. 089-448-6444,084-716-6600

หลักเกณฑ์ข้อที่ 2 

การตลาดและประชาสัมพันธ์ (Advertising and Marketing Practices)

เว็บไซต์ www.TTspeed.com  จัดให้มีการโฆษณา การเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการ

ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเนื้อหา

· ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

· ไม่มีข้อความ หรือการใช้รูปภาพ รูปเคลื่อนไหว เสียง หรือเทคนิคต่างๆ ที่ก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

· ไม่มีข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรง หรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม

หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ

· ไม่มีข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

· ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

· ไม่กระทำการหลอกลวงหรือทำให้เกิด ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี

อื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของ สินค้า หรือบริการ

 

© 2012 TTSPEED.COM All rights reserved.