เพิ่มเพื่อน
รับซื้อมอเตอร์ไซต์รับซื้อด้วยเงินสดคุยง่าย
ติดต่อสอบถามแผนที่ร้าน

การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจน

การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนและเพียงพอ

(Adequate and Timely Information About Offers)

ของงานท่าน โดยอ่านคุณสมบัติและราคาของมอเตอร์ไซค์มือสองแต่

ละชนิด ที่นี่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการและเกิดประโยชน์ต่อการใช้งานจริงๆ

หรือ โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์  มือถือ 084-716-6600

เวลา 8.00-21.00 น.ทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์

 • เข้ามาดูสภาพรถจักรยานยนต์ก่อนที่ร้านโดยท่านสามารถทดลองขับขี่

หรือตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ สภาพภายนอก ก่อนตัดสินใจซื้อได้

 • ตรวจสอบเอกสารการครอบครองรถจักรยานยนต์ก่อนเช่น เล่มเขียว

ชุดโอน ใบมอบอำนาจให้ถูกต้อง โดยทางบริษัทรับประกันการโอนทุกคัน

 •  เช็คเลขเครื่องยนต์ เลขตัวถัง ว่าตรงกับเอกสารหรือเปล่า
 • กรณีรอเล่มทะเบียน ( เล่มเขียว ) กับชุดโอนซึ่งทาง บริษัท ทีทีสปีด จำกัด

จะระบุลงในสัญญาซื้อ-ขายลูกค้า สามารถมารับได้ภายหลัง หรือจะฝากทาง

ร้านส่งทางไปรษณีย์ก็ได้เช่นกัน

 • เมื่อพอใจในสภาพของรถแล้วทางสามารถชำระเงินทั้งหมดเพื่อ

นำรถจักรยานยนต์และเอกสารเล่มทะเบียนกลับไปได้ทันที

 • สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกชำระเงินวันที่มาดูรถสามารถวางเงินมัดจำ

เพื่อจองสิทธิ์ก่อนได้ ขั้นต่ำอยู่ที่ 3,000 บาท

 • กรณีลูกค้าต้องการให้จัดส่งรถจักรยานยนต์ถึงบ้านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้

 

 • สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ทางทีทีสปีดคิดค่าจัดส่งเริ่มต้น

500 – 1,500 บาทแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล หรือตามตกลง

 • กรณีซื้อรถจักรยานยนต์ไปแล้วต้องการเปลี่ยนรุ่น หรือขายคืนให้กับทางบริษัท

จะหักเงินค่าเสื่อมสภาพเริ่มต้นขั้นต่ำที่ 5,000 บาท หรือทางบริษัทเห็นสมควร

โดยพิจรณาจากระยะเวลาหรือสภาพรถหรือระยะเวลา และเหตุผลที่พอใจทั้งสองฝ่าย

 

 • กรณีที่ลูกค้านำเอกสารไปโอนเอง ถ้าไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ผู้ครอบครองได้

โดยเกิดจากสาเหตุเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ทางร้านจะรับผิดชอบ

โดยการดำเนินเรื่องโอนเปลี่ยนชื่อให้ กับลูกค้าเองโดยจะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้น 1,500 บาท

 •  กรณีที่ลูกค้านำเอกสารชุดโอนลอยพร้อมเล่มทะเบียนที่ทางร้านมอบให้ไปแล้ว

หายหรือชำรุดทางร้านจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

 • รถจักรยานยนต์และเอกสารเรื่องราวขอโอนและขอรับโอนทะเบียนรถที่ผู้ซื้อได้รับ

มอบไปแล้ว ถ้าผู้ซื้อไม่นำไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ดี หรือนำ

รถจักรยานยนต์ไปใช้ในทางก่อเหตุใดๆ อันไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ซื้อเป็นฝ่ายรับผิดชอบ

แต่ผู้เดียว