เพิ่มเพื่อน
รับซื้อมอเตอร์ไซต์รับซื้อด้วยเงินสดคุยง่าย
ติดต่อสอบถามแผนที่ร้าน

การเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการ

เว็บไซต์ https://www.ttspeed.com/จัดให้มีการโฆษณา

การเสนอซื้อขายสินค้าหรือบริการในรูปแบบที่เหมาะสม โดยเนื้อหา

· ไม่มีเนื้อหาที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

· ไม่มีข้อความ หรือการใช้รูปภาพ รูปเคลื่อนไหว เสียง หรือเทคนิคต่างๆ ที่ก่อให้เกิด

ความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

· ไม่มีข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรง หรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย

หรือศีลธรรมหรือนำไปสู่ความเสื่อมเสีย ในวัฒนธรรมของชาติ

· ไม่มีข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

· ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี

· ไม่กระทำการหลอกลวงหรือทำให้เกิด ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ

รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอื่นใดที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของ

สินค้า หรือบริการ